TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1793 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.94 (%)