TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
316 hồ sơ

Đang xử lý
9 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.99 (%)